Збірник нормативно – правових документів, які визначають та регулюють напрямки діяльності психологічної служби в системі освіти - страница 49

Додаток 1
до листа Українського науково-методичного

центру практичної психології

і соціальної роботи

від „14” вересня 2009 р. № 83


^ Про особливості діяльності психологічної служби системи освіти України у 2009-2010 навчальному році


Психологічну службу системи освіти необхідно розглядати як багаторівневу організаційну систему, яка включає основні структурні одиниці і забезпечує надання ефективної психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу. Спектр завдань на різних рівнях функціонування цієї системи має бути диференційованим. При цьому цільовий напрямок діяльності психологічної служби залишається єдиним.

Забезпечуючи психологічну складову організації освітнього середовища, працівники психологічної служби системи освіти у своїй роботі забезпечують умови, які сприяють розвиткові індивідуальності кожної дитини, збереженню її здоров’я, формуванню у неї готовності до самостійного життя в суспільстві після завершення навчання.

Важливим компонентом у діяльності психологічної служби є соціально-педагогічний патронаж, що спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців, учнів і студентів з метою подолання ними життєвих труднощів, інтеграцію в освітнє середовище та підвищення їхнього соціального статусу.

Наказом МОН України від 19 червня 2008 р. № 554 “Про виконання рішення колегії з питання “Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти України” було затверджено Концепцію та План дій щодо реалізації Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року.

Концепція орієнтована на посилення ролі і значимості психологічної складової освітнього процесу, підвищення ефективності діяльності соціальних педагогів, практичних психологів, спеціалістів психолого-медико-педагогічних консультацій та визначає засади і напрями розбудови психологічної служби системи освіти через реалізацію низки практичних заходів.

У зв’язку з цим, основним пріоритетом діяльності керівників психологічної служби та її працівників на найближчі роки є реалізація завдань Концепції та відповідного Плану дій.

Міністерство відзначає, що за підсумками минулого навчального року помітно покращилась ситуація із забезпеченням навчальних закладів психологами і соціальними педагогами у Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій, Чернівецькій областях. Невисокими залишаються темпи розвитку служби у Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Досі не створено обласного центру практичної психології і соціальної роботи у Херсонській області, що суперечить відповідним нормативним документам міністерства.

У 2009 році затверджено нову редакцію Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. № 616) зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за № 687/16703) в якому визначено, що основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Передумовою до прийняття нової редакції Положення стало кількісне і якісне зростання психологічної служби, а також вдосконалення стратегії розвитку освіти в Україні. Зокрема, кількість практичних психологів за останній рік збільшилася з 12059 осіб до 13227 осіб, соціальних педагогів – з 4150 осіб до 5033 осіб, керівників районних (міських) психологічних служб – з 753 осіб до 785 осіб.

За даними на кінець 2008-2009 н.р. серед працівників психологічної служби України вищу базову освіту має 10412 осіб, що на 1287 осіб більше, ніж у попередньому 2007-2008 н.р. Курси перекваліфікації пройшли 1895 осіб (на 85 осіб менше); освіту бакалавра мають 1061 осіб (на 56 осіб менше ніж у попередньому). Ще 3594 особи мають іншу освіту (кількість таких працівників на 502 особи перевищила минулорічну).

Здійснений моніторинг виявив відмінності між освітнім рівнем практичних психологів і соціальних педагогів. Серед практичних психологів найбільша частка спеціалістів, які мають вищу базову освіту (70,06% у 2007-2008 н.р. та 71,2% у 2008-2009 н.р.), пройшли курси перекваліфікації (14,1% працівників у 2007-2008 н.р. та 13,4% - у 2008-2009 н.р.). Дещо зменшилась частка бакалаврів (у 2007-2008 н.р. – 7,6%, у 2008-2009 н.р. – 6,8%) та практичних психологів з іншою освітою (9,4% у 2007-2008 н.р. і 8,4% у 2008-2009 н.р.). Більшість соціальних педагогів не мають відповідної фахової освіти (61,5% у 2007-2008 н.р. та 59,2% у 2008-2009 н.р.). За останні три роки спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення части соціальних педагогів, які мають вищу базову освіту (у 2007-2008 н.р. – 29,5%, у 2008-2009 н.р. – 33,2%).

У 2009-2010 навчальному році діяльність працівників психологічної служби навчальних закладів, методичних служб, органів управління освітою має бути спрямована на виконання заходів з реалізації наступних державних програм:

Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2016 року (затверджено Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VI);

Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки (затверджено Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI);

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2009-2015 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. № 41);

Державна цільова соціальна програма реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1242);

Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього" на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2007р. № 1071);

Державна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. № 1016);

Державна програма протидії торгівлі людьми на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. №410);

Державна програма підтримки сім'ї на період до 2010 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. № 244);

Державна програма "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006р. № 1849);

Комплексна програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. №1767);

Державна програма подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 роки (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. № 623).

Працівники психологічної служби системи освіти мають брати безпосередню участь у розробці і впровадженні заходів, спрямованих на реалізацію регіональних, районних (міських) програм: “Робота з обдарованою молоддю”, “Дитинство”, “Школа майбутнього”, “Вчитель”, “Профільне навчання” тощо.

Аналіз діяльності працівників психологічної служи системи освіти України доводить, що нерідко трапляються випадки некоректного використання психологічного та соціологічного інструментарію практичними психологами та соціальними педагогами закладів освіти. У зв’язку з цим керівникам психологічний служб усіх рівнів, практичним психологам та соціальним педагогам закладів і установ освіти у своїй роботі слід неухильно дотримуватись положень Етичного кодексу психолога та Положення про експертизу психологічного та соціологічного інструментарію, що застосо­вується у навчальних закладах (наказ МОН від 20.04.2001 р. №330). Так, наприклад, недопустимим є використання у практичній діяльності працівниками психологічної служби системи освіти посібника Баришполь С.В. Посібник практичного психолога: психодіагностика, тестування, розробка уроків психічного розвитку. – Х.: Вид. група “Основа”, 2009. – 267 с., оскільки у ньому відсутня інформація про рецензентів або про рекомендацію до друку методичної або наукової ради, матеріал побудований з використанням астрології та інших сумнівних джерел.

У 2009-2010 навчальному році членам редакційних колегій та дописувачам фахових видань з питань практичної психології та соціальної педагогіки необхідно посилити контроль за якістю психодіагностичного та психокорекційного інструментарію, який публікується в освітянських методичних виданнях. Особливу увагу слід звернути на матеріали, що стосуються профілактики наркоманії, алкоголізму, ризикованої статевої, суїцидальної та інших форм девіантної поведінки.

У наступному навчальному році керівникам психологічної служби особливу увагу слід зосередити на методичному забезпеченні діяльності працівників служби. Актуальним залишається питання підписки на періодичні фахові видання (перелік додається) як практичними психологами та соціальними педагогами так і навчальними закладами, адже фахові видання відіграють суттєву роль в методичному забезпеченні діяльності спеціалістів.

З метою покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби та на виконання наказу Міністра освіти і науки України №554 від 19 червня 2008 р. надсилаємо список рекомендованої літератури для використання в роботі (список додається).

Особливу увагу керівникам обласних, районних (міських) психологічних служб у 2009-2010 навчальному році необхідно звернути на функціонування служби у професійно-технічних навчальних закладах та ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, забезпечення їх кваліфікованими фахівцями. Враховуючи специфіку навчання та виховання учнівської і студентської молоді в даних типах навчальних закладів, необхідно розробити програму розвитку психологічної служби закладу на найближчі три-чотири роки.

Питання кадрового забезпечення сільських, віддалених, малокомплектних та гірських шкіл є одним з пріоритетів у 2009-2010 навчальному році. Відтак зростає потреба у психологічному супроводі та соціально-педагогічному патронажі діяльності локальних освітніх округів.

Відповідно до вищезазначених документів Міністерство освіти і науки України вважає найбільш пріоритетними у 2009 – 2010 навчальному році наступні завдання:

Для керівників органів управління освітою та керівників психологічних служб в областях, районах і містах:

- збереження і розвиток мережі психологічної служби, виконання прийнятих регіональних програм розвитку служби;

- забезпечення послугами практичних психологів і соціальних педагогів сільських шкіл і шкіл з малою наповнюваністю;

- покращання управління психологічною службою на основі нового Положення про її діяльність.


Для практичних психологів закладів освіти:

- раннє виявлення дітей з особливими освітніми потребами та психологічне забезпечення інклюзивної освіти;

Для соціальних педагогів закладів освіти:

- налагодження ефективної міжсекторальної та міжвідомчої взаємодії із спеціалістами відповідних служб (кримінальною міліцією у справах дітей, кримінально-виконавчою інспекцією, службою у справах дітей, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо).

Для консультантів психолого-медико-педагогічних консультацій:

Перелічені види роботи практичного психолога та соціального педагога не є догмою. Їх слід доповнювати пріоритетними напрямками, які вирішує кожен навчальний заклад окремо, а також специфічними завданнями спеціаліста, виходячи із конкретних запитів педагогічного колективу.

Міністерство освіти і науки України звертає увагу керівників органів управління освітою, керівників навчальних закладів на необхідності координації зусиль педагогічних колективів, батьків та працівників психологічної служби в реалізації даних завдань та введенні посад практичних психологів і соціальних педагогів.


Додаток 2
до листа Українського науково-методичного

центру практичної психології

і соціальної роботи

від „14” вересня 2009 р. № 837735903749600600.html
7736021758444775.html
7736161029309692.html
7736307986518707.html
7736418792685654.html